Ví dụ: Công ty TNHH ABC; MST: 0123456 . Nếu không có xin bỏ trống
Kết quả tra cứu sẽ gửi qua email này
Mỗi lần yêu cầu chỉ được 01 nhãn hiệu/logo. Để tra cứu nhiều nhãn hiệu/logo bạn cần bấm gửi và thực hiện yêu cầu mới
Click or drag a file to this area to upload.
Mỗi lần yêu cầu chỉ được 01 nhãn hiệu/logo. Để tra cứu nhiều nhãn hiệu/logo bạn cần bấm gửi và thực hiện yêu cầu mới
Có thể liệt kê lĩnh vực theo giấy đăng ký kinh doanh, ví dụ: buôn bán bất động sản, sản xuất nước tinh khiết, máy vi tính, xe ô tô...
Bạn phải chắc chắn địa chỉ này luôn nhận được bưu phẩm từ bưu điện.