PHỎNG VẤN KHÁCH HÀNG


Ghi nhận thông tin phục vụ thiết kế logo

1. Thông tin cơ bản về doanh nghiệp:

2. Mục tiêu và đối tượng mục tiêu.

3. Phong cách và yếu tố thiết kế:

Click or drag a file to this area to upload.

4. Ứng dụng của logo:

5. Ngân sách và thời hạn:

6. Yếu tố văn hóa và giá trị: