BẮT ĐẦU ĐĂNG KÝ QUYỀN TÁC GIẢ

NẾU CÓ BẤT KỲ CÂU HỎI NÀO, VUI LÒNG GỌI NGAY HOTLINE: 0877909606 HOẶC CHAT VỚI CHÚNG TÔI

Step 1 of 5

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC

---

THỎA THUẬN BẢO MẬT THÔNG TIN

 

Bên nhận thông tin / Bên A: Trung tâm Phát triển Tài sản trí tuệ và Thương hiệu

Đại diện bởi Ông: NGÔ HỮU THỐNG             Chức vụ: Giám đốc

Bên tiết lộ thông tin / Bên B: Là ông/bà hoặc đơn vị sẽ cung cấp thông tin theo biểu mẫu này.

 

NỘI DUNG:

 1. Để tiến đến việc cộng tác hay hợp tác giữa Bên A và Bên B, Bên B sẽ chia sẻ cho Bên A, thông tin hoặc tư liệu (gọi chung là Thông tin mật) liên quan đến công việc của Bên B hoặc Bên thứ 3 có liên quan.
 2. Thỏa thuận này nhằm mục đích thiết lập các điều khoản, theo đó Bên A có nghĩa vụ bảo mật “Thông tin mật” của Bên B hoặc Bên thứ 3 có liên quan mà Bên A được tiếp cận, chia sẻ.
Điều 1: Định nghĩa
 1. “Thông tin mật” là tất cả các thông tin được tiết lộ thông qua biểu mẫu này, dưới dạng hữu hình, được ghi chú hoặc được cung cấp bằng lời nói (được ghi nhận lại dưới dạng văn bản hay hình thức hữu hình khác), văn bản hoặc các phương tiện điện tử, bao gồm nhưng không giới hạn ở bí quyết, phương pháp, quy trình, kỹ thuật, mô hình, ý tưởng, sơ đồ, thông tin, dữ liệu, những thứ hữu hình và kỹ thuật khác của Bên B hoặc Bên thứ 3 có liên quan.
 2. “Thông tin mật” không bao gồm các thông tin, dữ liệu mà: bên A đã sở hữu hoặc biết từ trước hoặc bên A có được thông qua các phương tiện công cộng.
Điều 2: Mục đích sử dụng
 • Bên A có trách nhiệm giữ bí mật “thông tin mật” và sử dụng các “thông tin mật” chỉ cho mục đích thực hiện thỏa thuận hoặc công việc theo yêu cầu của Bên B hoặc Bên thứ 3 có liên quan, cụ thể phục vụ cho việc đăng ký sở hữu trí tuệ tại các cơ quan chức năng
Điều 3: Nghĩa vụ bảo mật
 • Bên A có trách nhiệm:
 1. Bảo mật, bảo đảm an toàn thông tin, duy trì sự cẩn trọng cần thiết trong quá trình lưu trữ nhằm tránh việc thông tin bị xâm phạm trái phép.
 2. Không sử dụng “Thông tin mật” vào bất kỳ mục đích nào ngoài mục đích qui định tại Điều 2.
 3. Không tiết lộ “Thông tin mật” dưới hình thức trực tiếp hay gián tiếp cho bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào khác sử dụng trừ khi điều đó là người được Bên B cho phép tiếp cận.
  Điều 4: Phạm vi sử dụng
 • Bên A phải đảm bảo rằng chỉ những người nào đang, sẽ hoặc được tham gia thực hiện công việc được giao và cần có những thông tin thích đáng sẽ được tiếp cận với “Thông tin mật” và người đó có trách nhiệm với bất kỳ sự tiết lộ hoặc sử dụng những “Thông tin mật”.
Điều 5: Thời hạn bảo mật
 1. Thỏa thuận này chỉ kết thúc khi các bên chấm dứt công việc giữa các bên, hoặc theo thỏa thuận của các Bên. Tuy nhiên việc kết thúc thỏa thuận này sẽ không miễn trừ nghĩa vụ bảo mật không được tiết lộ và sử dụng các thông tin này.
 2. Bản thỏa thuận này có hiệu lực kể từ ngày ký. Trong trường hợp các bên không đạt được sự thỏa thuận công việc thì thỏa thuận này vẫn có hiệu lực ràng buộc trong vòng 1 (một) năm tiếp theo, kể từ ngày các bên chính thức ký văn bản xác nhận hủy bỏ công việc .
Điều 6: Hoàn trả thông tin
 • Ngay khi kết thúc công việc bằng một thỏa thuận chính thức hoặc ngay khi có yêu cầu từ Bên B, Bên A phải:
 1. Ngay lập tức hoàn trả tất cả Thông tin mật cùng với mọi bản sao, bản mô phỏng cho Bên B;
 2. Hoàn trả hoặc tiêu hủy mọi tài liệu khác có chứa hoặc phản ánh bất kỳ Thông tin mật nào;
 3. Thông báo cho Bên B bằng văn bản về việc hoàn trả hoặc tiêu hủy nêu trên; và/ hoặc Bên B sẽ xác nhận bằng văn bản về việc Bên A đã tuân thủ theo đúng điều khoản này.
Điều 7: Điều khoản chung
 1. Thỏa thuận này được điều chỉnh bởi pháp luật Việt Nam. Trong trường hợp xảy ra tranh chấp, Các Bên sẽ cùng nhau bàn bạc và giải quyết trên tinh thần thương lượng. Trường hợp không thể thương lượng được, hai Bên nhờ đến Tòa án giải quyết.
 2. Thỏa Thuận điện tử này có giá trị pháp lý như văn bản giấy.